Biz hakda

sadasdsadsadsadsad
0197295de9c1b5a801209568ae8ee6.jpg@1280w_1l_2o_100sh

Biz kim

AOOLIF bazardaky zarýad berilýän el ýylylygynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Heatingyladyş elementlerini, batareýalary we korpuslary berk barlamak bilen, AOOLIF iň zerur wagty çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.Awda bolsaňyz, itde gezseňizem ýa-da kempirde bolsaňyzam, AOOLIF el ýylylygy sizi ýyly we tagamly saklar.Universalhliumumy USB batareýa tehnologiýasyny ulanyp, islän ýeriňizde ýylylygy almaga mümkinçilik berýäris.
4000 inedördül metr ussahanasy bolan 2010-njy ýylda döredilen AOOLIF. USB el gyzdyryjy önüm öndürijisi hökmünde 150 töweregi işgärimiz we güýçli tehniki güýjümiz bar. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz birnäçe ösen enjamlary goýdy;Adaty önümçilik dükany.Önüm öndürmek boýunça tejribeli toparymyz bar: daşky görnüşe, elektronika, proses we gurluş dizaýnyna üns beriň.

Biziň wezipämiz

Köp müşderiniň sowuk möwsüminde ýylylygy saklamagyň başga ýollaryny tapyp başlaýandyklaryna düşünýäris.Önümimiz el gyzdyryjy, gyzdyrylan ellikler, gyzdyrylan penjekler, gyzdyrylan joraplar we başgalar bilen doldurylýar.
Doňan gyşda diňe aýazyň dişlenmegini duýmak üçin daşary çykdyňyzmy?Gije-gündiz ýyly saklamak üçin amatly ýyladyş önümleri bar bolsa, durmuşyň nähili ajaýyp boljagy hakda pikir edip gördüňizmi?Ine, gör!Aoolif gyzdyrylan önümler şu ýerde!Indi, sowuga garşy göreşmek we gyşda sazlap boljak el gyzdyryjy bilen has köp zat etmek aňsat boldy.
Bagtly müşderilerimiz, hyzmat baradaky gözýetimimizi dowam etdirmäge we maksatlarymyza ýetmäge kömek edýär, şol sebäpli öndürýän her önümimize gaty seresap bolýarys we size ibermezden ozal umumy standartlara ýetýändigine göz ýetirýäris.Toparymyz önümleriň barha artýan isleglerini öwrenmek üçin yzygiderli işleýär

Biziň üpjün edýän zatlarymyz
Önümimiz

Gaýtadan zarýad berilýän el ýyly

Gyzdyrylan önümler

Kuwwat banky we simsiz güýçlendiriji

Bluetooth gürleýjisi we gulak gulaklary

sadas _-_ 001